اشخاص حقیقی :

1 . فتوکپی برابر اصل شده شناسنامه ( در صورت داشتن توضیحات، صفحه توضیحات ارسال شود .)

2 . فتوکپی برابر اصل شده کارت ملی ( پشت و رو )

3 . فتوکپی برابر اصل شده اصل مجوز فعالیت

4 . فتوکپی برابر اصل شده سند مالکیت یا اجاره نامه

5 . اخد نماد اعتماد الکترونیک از سایت www.enamad.ir

                                                                                                                             

اشخاص حقوقی :

1 . فتوکپی برابر اصل شده از شناسنامه مدیر یا مدیران ( اعضای هیات مدیره )

2 . فتوکپی برابر اصل شده از کارت ملی مدیر یا مدیران ( پشت و رو )

3 . فتوکپی برابر اصل شده از صفحات اساس نامه

4 . فتوکپی برابر اصل شده از آگهی تاسیس

5 . فتوکپی برابر اصل شده از آگهی تغییرات ( در صورت وجود )

6 . فتوکپی برابر اصل شده سند مالکیت یا اجاره نامه

7 . اخد نماد اعتماد الکترونیک از سایت www.enamad.ir