1. فتوکپی/تصویر شناسنامه
  2. فتوکپی/تصویر پشت و روی کارت ملی
  3. فتوکپی/تصویر جواز کسب، سند مالکیت یا قولنامه رسمی بنگاه (خرید یا رهن و اجاره) 
  4. تکمیل فرم شاپرکی به صورت کامل و امضاء و ممهور نمودن به مهر فروشگاه